Política de privadesa

Política de privadesa


El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privadesa als nous requisits i volem oferir major informació i transparència en relació ambel tractament de les dades personals.


Amanda Cervera Aguilera amb CIF 43734163P és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recaptats a través del lloc web.


Amanda Cervera Aguilera informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament iprotecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per lanavegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.


Finalitat del tractament de les dades.

Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordatscontractualment així com poder informar-li sobre els nous productes i serveis.

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis de la web http://ediptarrega.com es regiràper aquesta mateixa política de privadesa.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzadai que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades decaràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.


Amanda Cervera Aguilera procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent,adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.


Dades recaptades per a la prestació d'un servei

Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d'un servei seran els mínims exigibles perpoder elaborar el contracte així com per poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al complimentde les obligacions legals.

Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.


Dades recaptades per a la sol·licitud d'informació a través del formulari web.

Les dades personals recaptades a través del formulari web per a la petició d'informació tenen com a finalitatl'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis.El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptarl'enviament de la informació aportada a través del formulari.


Exercici dels drets

D'acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcterpersonal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat ioposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada o al correu electrònicedip@ediptarrega.com


Per a l'exercici dels drets haurà d'identificar-se mitjançant la presentació del seu DNI.


Destinataris

Amanda Cervera Aguilera informa als usuaris que les seves dades personals no seran comunicats a tercers,amb l'excepció que aquesta comunicació de dades aquest emparada en una obligació legal o quan laprestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. Enaquest últim cas, els destinataris de les seves dades poden ser empreses del grup, empreses de solvènciapatrimonial (en el cas d'impagaments, comunicats mitjançant els procediments i garanties establerts per lanormativa vigent) així com determinats encarregats del tractament necessaris per a la correcta prestació dels serveis

Amanda Cervera Aguilera manté uns criteris estrictes de selecció d'encarregats de tractament i es comprometcontractualment amb cadascun a complir i fer complir les obligacions establertes en matèriade protecció de dades


Variació de les dades

Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificats i que vostè es comprometa notificar-nos qualsevol variació.


Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a edip@ediptarrega.com

Igualment podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es.